Aktualności 

TRZECH KANDYDATÓW DO RADY NAUKOWEJ

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW

W WYBORACH DO RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU SPORTU-PIB

Lista ułożona wg. kolejności alfabetycznej.

  1. Orysiak Joanna,
  2. Sitkowski Dariusz,
  3. Turowski Dariusz.

Biology of Sport wsparte kolejnym grantem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Logo MNiSzW

W konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek opracowany przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do realizacji. Instytut Sportu wykona zadanie, który umożliwi przeprowadzenie całości procesu redakcyjnego poprzez system elektroniczny.

Biology of Sport publikuje anglojęzyczne artykuły naukowe z obszaru nauk o sporcie i nauk o zdrowiu. Pracami redakcyjnymi kieruje dr Piotr Żmijewski. W ostatnich latach, czasopismo stało się ważnym i rozpoznawalnym periodykiem naukowym na świecie, a digitalizowane publikacje uznanych naukowców upowszechniane są przez kluczowe bazy naukowe on-line. Z redakcją współpracuje międzynarodowe grono redaktorów tematycznych oraz ponad 200 recenzentów z kilkudziesięciu krajów.

„Implementacja narzędzia elektronicznego do zarządzania procesem redakcyjnym i wydawniczym oraz digitalizacji i zapewniania otwartego dostępu poprzez Internet w anglojęzycznym czasopiśmie Biology of Sport” – zadanie finansowane w ramach umowy 670/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Strona czasopisma znajduje się pod adresem: https://www.termedia.pl/Journal/Biology_of_Sport-78

ZAKŁAD BADAŃ ANTYDOPINGOWYCH INSTYTUTU SPORTU - PIB  od 1 stycznia 2019 stał się POLSKIM LABORATORIUM ANTYDOPINGOWYM

http://antydopinglab.pl/

Uprzejmie zawiadamiamy, że mocą ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 2320 z 12 grudnia 2018 roku), w związku z kończącym się procesem wyodrębnienia jednej z komórek organizacyjnych naszego Instytutu, od dnia 1 stycznia 2019 roku działa państwowa osoba prawna pod nazwą POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE.

Ustawa zakłada wydzielenie Zakładu Badań Antydopingowych z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego i powołanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego (PLAD), wyposażonego w podmiotowość prawną jako instytucje niezależna i bezstronną. Nowelizacja określa też zakres działania PLAD, jego organy i zakres ich zadań oraz budżet.

Celem ustawy jest dostosowanie krajowego systemu antydopingowego do zmieniających się międzynarodowych standardów w zakresie zwalczania dopingu w sporcie. Do dnia dzisiejszego, w strukturze Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, funkcjonuje Zakład Badań Antydopingowych (ZBA), który jest jednym z 32 na świecie laboratoriów akredytowanych przez Światową Agencję Antydopingową (The World Anti-Doping Agency, WADA). Zgodnie z nową strategią rozwoju laboratoriów, opracowaną przez WADA i uwzględnioną w Międzynarodowym Standardzie dla Laboratoriów, określającym uwarunkowania dla przyznawania oraz utrzymywania przez laboratoria akredytacji, od dnia 1 marca 2019 r. niezależność operacyjna i finansowa każdego laboratorium wymaga wzmocnienia.

Mienie Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego używane do dnia wejścia w życie ww. ustawy przez Zakład Badań Antydopingowych staje się mieniem Polskiego Laboratorium Antydopingowego. Wykaz mienia (w tym należności i zobowiązań) ustala minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w drodze decyzji. Ustalenie wykazu poprzedza inwentaryzacja mienia, zobowiązań i należności przeprowadzona przez Kierownika Zakładu Badań Antydopingowych Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego albo osobę pełniącą jego funkcję nie później niż do dnia 15 grudnia 2018 r.

Oznacza to m.in., że nowy twór prawny stał się samodzielnym zakładem pracy dla ponad 20 naszych kolegów. Pierwszą siedzibą Laboratorium będzie budynek administrowany przez nasz Instytut przy ul. Trylogii 2/16. Nowoutworzony podmiot stanie się największym najemcą powierzchni biurowych. Zgodnie z wolą Sejmu RP Dyrektorem Laboratorium do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko będzie osoba dotychczas kierująca Zakładem Badań Antydopingowych IS-PIB (WBA). Kadencja Dyrektora trwa 5 lat. Organem Laboratorium będzie Rada Laboratorium w składzie powołanym przez Ministra Sportu i Turystyki, który będzie sprawował nadzór nad nową instytucją. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Laboratorium może zawierać z uczelniami i instytutami badawczymi umowy o współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, a także zatrudniania i kształcenia kadr, w szczególności:

  1. podejmowania przez pracowników Laboratorium dodatkowego zatrudnienia w uczelniach i instytutach badawczych w ramach stosunku pracy, w tym praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstałych w ramach tego zatrudnienia oraz do know-how związanego z tymi wynikami;
  2. wszczynania i prowadzenia przez pracowników Laboratorium przewodów doktorskich w podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni albo w uczelniach, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono takich jednostek, zwanych dalej „uczelniami bezwydziałowymi”, lub w instytutach badawczych;
  3. odbywania przez pracowników Laboratorium studiów doktoranckich w podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni albo w uczelniach bezwydziałowych lub w instytutach badawczych;
  4. korzystania z infrastruktury badawczej należącej do:
  5. a)        Laboratorium przez uczelnie lub instytuty badawcze,
  6. b)        uczelni lub instytutów badawczych przez Laboratorium

– do prowadzenia wspólnie badań naukowych i prac rozwojowych.

Życzymy sukcesów i powodzenia Dyrekcji i Koleżankom i Kolegom na nowej drodze pracy zawodowej.

  1. Ustawa w sprawie zmiany ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie z dnia 6 grudnia 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 2320 z 12 grudnia 2018 roku). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002320/O/D20182320.pdf

Wydawnictwo Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego awansowało na podium!

W najnowszym rankingu przeprowadzonym przez Scimago Lab czasopismo Biology of Sport wydawane przez Instytut uzyskało trzeci wynik wśród 372 notowanych polskich wydawnictw.

Ranking powstaje w oparciu o wskaźnik SJR wyznaczany na podstawie bazy Scopus. i uwzględnia fakt, że na wartość cytowań czasopisma bezpośredni wpływ mają dziedzina wiedzy, w której czasopismo funkcjonuje oraz jakość i reputacja czasopisma cytującego.

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy kontynuuje wydawanie periodyku od 1984 roku, utworzył międzynarodowy zespół redaktorów pod kierunkiem dra Piotra Żmijewskiego i pozyskał grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rozwój czasopisma. Czasopismo zostało wsparte ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (umowa 690/P-DUN/2018) w celu realizacji zadań związanych z korektą językową i digitalizacją treści oraz zapewnieniem otwartego dostępu.

Dr Piotr Żmijewski: wyniki oceny czasopisma są dla nas satysfakcjonujące, ale też mobilizują do dalszej pracy ukierunkowanej na poprawę procesów redakcyjnych i wydawniczych oraz upowszechnianie wyników badań naukowych i stabilizację pozycji wydawnictwa. W realizacji misji czasopisma ważny udział mają nasi partnerzy naukowi z kraju i z zagranicy oraz liczne grono recenzentów – z redakcją współpracuje ponad 200 naukowców z całego świata. Dziękuję kierownictwu Instytutu Sportu oraz wszystkim sympatykom czasopisma i pasjonatom nauki za wsparcie Redakcji.

Zespół redakcyjny uzupełniają:

Ildus I. Ahmetov (Liverpool John Moores University), Karim Chamari (Aspetar, Qatar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital), Blair Crewther (Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy), Johnny Padulo (University “e-Campus” Novedrate (CO) Italy), Agnieszka Zembroń-Łacny (Uniwestystet Zielonogórski, Poland), Daniele Conte (Lithuanian Sports University).

Instytut Sportu realizuje przede wszystkim badania o wysokim stopniu wdrożeniowym w obszarze sportu. Zapewnia naukowe wsparcie procesu przygotowań do igrzysk olimpijskich oraz innych ważnych imprez sportowych. Jest operatorem programów powszechnej aktywności fizycznej. W procesie realizacji badań, Instytut zapewnia także upowszechnianie wyników badań.

Link do rankingu: https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=PL

Link do treści czasopisma: https://www.termedia.pl/Journal/Biology_of_Sport-78

Polski Komitet Olimpijski zaprasza na promocję albumu "Irena Szewińska" autorstwa Janusza Szewińskiego i Leszka Fidusiewicza. Uroczystość odbędzie się 25 października 2018 r. w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdańskie 4.

 

image001

Św. P. Irena Szewińska była członkiem Rady Naukowej naszego Instytutu w kadencji 2004-2007.

 

 

braczynZ głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor dr hab. n. med. Barbary Raczyńskiej, z którą przez wiele lat mieliśmy zaszczyt pracować w Instytucie Sportu. Pani Profesor współtworzyła Zakład Fizjologii Żywienia w Instytucie Sportu i pracując tu uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Była autorką wielu cennych publikacji naukowych. Będąc ekspertem do spraw żywienia w sporcie wyczynowym wniosła znaczący wkład w popularyzowanie wiedzy jako autor lub redaktor książek i artykułów, oraz wykładowca i współtwórca audycji telewizyjnych. Pani Profesor była pogodna, otwarta i życzliwa ludziom. Chętnie poświęcała czas innym, zawsze służyła pomocą i radą. Po zakończeniu pracy w Instytucie Sportu i przejściu do AWF w Białej Podlaskiej nadal interesowała się sprawami Instytutu. Byliśmy w stałym kontakcie, dzwoniliśmy do siebie, czasem spotykaliśmy się, zawsze było to dla nas przyjemnością. Ostatni raz Pani Profesor odwiedziła nas w Instytucie, w listopadzie ubiegłego roku, świętując z nami Jubileusz 40-lecia Instytutu Sportu. Kiedy dowiedzieliśmy się, że jest chora, mieliśmy nadzieję, że wyzdrowieje bo przecież dotychczas zawsze wygrywała walkę z chorobami. Żegnamy Panią Profesor z ogromnym smutkiem, pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Koleżanki i Koledzy z Instytutu Sportu - PIB 

6 września br. na Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się Konferencja Szkoleniowa - Nowoczesne Zajęcia SKS. To był dzień pełen atrakcji i niesamowitych wrażeń! 

Około godziny 10:00, Hala Gier Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie wypełniła się nauczycielami z całej Polski. Około 230 pasjonatów sportu postanowiło zjechać się do stolicy, aby rozwijać swoje umiejętności. Według zasady „chcieć to móc” byli z nami uczestnicy z najodleglejszych zakątków kraju - m.in. Pan Łukasz z Kołobrzegu i Pani Marta z Otmuchowa - brawo dla niestrudzonych podróżników!

Logo MNiSzW

 Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, jako wydawca anglojęzycznego czasopisma naukowego Biology of Sport otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Czasopismo Biology of Sport kierowane przez redaktora naczelnego dr Piotra Żmijewskiego otrzymało grant na realizację dwóch zadań tj:
1.Korekta językowa manuskryptów przyjętych do publikacji w Biology of Sport
2.Digitalizacja artykułów naukowych w otwartym dostępie przez sieć Internet czasopisma Biology of Sport

Zadania finansowane są w ramach umowy 690/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Obecnie wskaźnik Impact Factor czasopisma wynosi 1.729 pkt.
Aby ułatwić autorom publikacje wyników badań oraz zapewnić udział uznanych recenzentów, Redakcja wykorzystuje elektroniczny system wspierający proces redakcyjny i wydawniczy.
Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy zapewnia nieodpłatny dostęp do treści czasopisma oraz dba o szerokie rozpowszechnienie artykułów w zasobach Internetu, w tym w bazie PubMed.
Publikacje Biology of Sport promowane są także poprzez media społecznościowe - Twitter <https://twitter.com/BiolSport>oraz Facebook <https://www.facebook.com/BiologyOfSport/>.

 

 

Powstanie Zakładu Fizjologii ściśle związane jest z osobą Pani prof. dr hab. Ireny Wojcieszak, która była jego organizatorem od podstaw i wieloletnim kierownikiem (1977-1990). Jej wielkie zaangażowanie w sprawy Zakładu i Instytutu, energia w działaniu i zapał w dążeniu do celów spowodowały, iż od początku istnienia do chwili obecnej stał się on jednym z wiodących zakładów, ogniskującym pracę badawczą i wdrożeniową Instytutu Sportu - PIB....

Z bezpłatnych zajęć sportowych w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki – Szkolny Klub Sportowy korzysta obecnie ok. 300 000 uczniów w całej Polsce. Chcemy, by do SKS-owej społeczności dołączyli kolejni! 10 września 2018r. w Hali Kusocińskiego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyła się Konferencja Prasowa Programu Szkolny Klub Sportowy, która była podzielona na część sportową z  aktywnym uczestnictwem dzieci i młodzieży oraz briefing prasowy z udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

image002.jpg

Irena Szewińska, największa lekkoatletka w dziejach polskiego sportu zmarła w Warszawie w wieku 72 lat. W karierze zdobyła 7 medali olimpijskich, była prezesem PKOL i aktywnym członkiem MKOl. Sięgnęła po 3 złote, 2 srebrne i 2 brązowe medale olimpijskie oraz 10 medali mistrzostw Europy i ustanowiła kilkanaście rekordów świata. Jako dziecko do Polski przyjechała z repatriantami ze Wschodu. Zamieszkała w Warszawie. W szkole jako wielki talent sprinterski została bohaterką stołecznych Czwartków Lekkoatletycznych. Startowała również w soku w dal. Gdy w skoku wzwyż pobiła rekord Polski Młodziczek gazety ogłosiły narodziny Wielkiej Gwiazdy. Przez cały okres sportowej kariery (1961-1980) reprezentowała barwy jednego klubu Polonii Warszawa. Ostatnie lata - pomimo walki z chorobą nowotworową – „Pani Irena” zawsze była gotowa do spotykania się z młodzieżą i wykonywania obowiązków, także tych honorowych. Pozostawiła męża, Janusza i dwóch synów oraz wnuki. Zgodnie z decyzją Prezesa PZLA Henryka Olszewskiego od 2019 roku w dniu 29 czerwca (lub dniu najbliższym daty) Zwiazek będzie organizował Memoriał jej imienia.

Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Ireny Szewińskiej rozpoczną się w czwartek, 5 lipca o godz. 14:45 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. (…)

Dziś odbyła się konferencja, podczas której Pan Witold Bańka – Minister Sportu i Turystyki, uroczyście inaugurował III edycję programu „KLUB”. Rządowy Program „KLUB” to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. Projekt cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, ponieważ nigdy wcześniej wsparcie nie trafiało bezpośrednio do klubów. Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież do 18. roku życia. Dofinansowaniem objęte są: zakup sprzętu sportowego, organizacja obozu  oraz wynagrodzenie trenerów. W roku 2018, na Rządowy Program KLUB, Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy aż 40 mln zł.

Zapraszamy na konferencję prasową dotyczącą rządowego Programu "KLUB" z udziałem Witolda Bańki – Ministra Sportu i Turystyki. Instytut Sport – Państwowy Instytutu Badawczy oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo organizują wydarzenie poświęcone upowszechnianiu sportu. W wydarzeniu wezmą udział także Sławomir Szmal i Karol Bielecki.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 20.06.2018 o godzinie 11.00 w Muzeum Gazownictwa.

 

Ikonografika

1 i 2 maja w strefie Silver stadionu Legii odbył się międzynarodowy kongres SCIENCE4FOOTBALL, wyjątkowa okazja do poznania najnowszych trendów w dziedzinie motoryki, prewencji i regeneracji, dietetyki i psychologii. Organizatorem wydarzenia, które przyciągnęło ekspertów z całego świata, była Fundacja Legia Soccer Schools.

Kongres uroczyście zainaugurowali wiceminister Sportu i Turystyki Jarosław Stawiarski, wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller, prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki oraz pełnomocnik zarządu Legii Warszawa Tomasz Zahorski.

Duże zainteresowanie na zakończenie pierwszego dnia wzbudził okrągły stół "Nowe Horyzonty", moderowany przez znanego dziennikarza sportowego Przemysława Iwańczyka. Za stołem miejsca zajęli dyrektor techniczny Legii Ivan Kepciji, prezes Animucki, prof. Wolfgang Schollhorn i wicedyrektor Instytutu Sportu dr Piotr Żmijewski. Paneliści dyskutowali o wpływie technologii i danych na kształt współczesnego futbolu. - Technologia przenika sport. My jako klub potrzebujemy coraz więcej informacji z wielu obszarów, które pomogą nam dostać się do grona 40 najlepszych drużyn w Europie - mówił Kepcija. Prezes Animucki zwrócił uwagę, że Ekstraklasa jako organizator rozgrywek w coraz większym stopniu udostępnia parametry statystyczne kibicom i przybliża obserwatorom mecz na poziomie analitycznym. Prof. Schollhorn i Piotr Źmijewski zaprezentowali, co ich zdaniem w największym stopniu składa się na sukces. - Przez poznanie cech biologicznych i badania genetyczne możemy dokładnie wiedzieć, czego potrzebuje w procesie treningowym dany zawodnik - mówił polski naukowiec.

 

Science4Football

 

Źródło: http://legia.com/aktualnosci/nauka-technologia-i-pilka-nozna-na-kongresie-science4football-58582

S4F

Pracownicy Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego wykładowcami na kongresie Science4football.

Fundacja Legia Soccer Schools organizuje kongres SCIENCE4FOOTBALL. To najsilniej obsadzona w Polsce konferencja z udziałem wiodących krajowych i międzynarodowych ekspertów. Wśród prelegentów pojawią się światowe autorytety w swoich dziedzinach, m.in. dr Tim Gabbett, konsultant FC Barcelony, Realu Madryt czy Manchesteru United, autor bestsellerów i praktyk Frans Bosch, dietetyk Benfiki Lizbona Diogo Ferreira, czy znany ze współpracy z Jurgenem Kloppem prof. dr Wolfgang Schöllhorn.

Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy reprezentują dr Piotr Żmijewski oraz dr Blair Crewther.

Tematyka kongresu koncentruje się wokół czterech filarów kluczowych dla współczesnych piłkarzy:
• dietetyce
• przygotowaniu motorycznym 
• prewencji i regeneracji 
• psychologii

Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka objął patronatem honorowym kongres SCIENCE4FOOTBALL

Więcej informacji o wydarzeniu pod linkiem: http://serwer1543882.home.pl/nowylss/science/

 

 

PARTNER Instytut SportuInstytut Sportu został partnerem Sports StartUp Project - tegoroczna edycja cieszyła się ogromnym powodzeniem, zgłoszono ponad 40 projektów spośród, których wybrano finałową trójkę.

Konkurs ma na celu wspieranie innowacyjności w sporcie poprzez wybór najlepszych i najbardziej innowacyjnych projektów w branży.

Już wkrótce finaliści zaprezentują swoje projekty przed jury podczas specjalnie przygotowanego spotkania. Jury, w którego składzie znajduje się przedstawiciel Instytutu, wskaże ostatecznego zwycięzcę III edycji Sports StartUp Project. Już 22 marca 2018 r. XIV Gala Sportu i Biznesu - wtedy zostanie ogłoszony zwycięzca konkursu.

Sports StartUp Project 2018 to trzecia edycja pierwszego w Polsce konkursu dla startupów w branży sportowej.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.sportbizforum.com/pl/sports-startup-project